Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa (XHCN) được xem là một trong những đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho

thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực

xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là

Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và hiện đại, giúp các

nỗ lực cải cách thể chế kinh tế có thể tiến xa hơn, bắt kịp với chuẩn mực thế giới. Do vậy, cải cách

thể chế kinh tế sẽ khó thể sâu, rộng và thành công nếu không đi kèm với những nỗ lực cải thiện

mạnh mẽ nền quản trị đất nước.

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcai_thien_nen_quan_tri_quoc_gia_nham_thuc_day_tang_truong_ki.pdf