Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu)

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng tiềm năng phát

triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thủy

sản xuất khẩu. Mặc dù có tỷ lệ lao động đông đảo, song nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

(KH&CN) của vùng hiện nay vẫn chưa đáp ng nhu cầu phát triển KH&CN – một trong những

đòn bẩy cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bài báo tập trung phân tích một số khía

cạnh chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực KH&CN từ tiếp cận di động xã hội, từ

đó khái quát kịch bản về phát triển lực lượng lao động đặc biệt này. Nội dung của bài báo góp

phần cung cấp th m các luận c cho quá trình hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực của

vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 1

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 1

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 2

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 2

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 3

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 3

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 4

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 4

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 5

Chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (Mấy suy nghĩ bước đầu) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchinh_sach_quan_ly_di_dong_xa_hoi_cua_nguon_nhan_luc_khoa_ho.pdf