Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

 

Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là,

 

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 1

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 1

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 2

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 2

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 3

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 3

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 4

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 4

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 5

Tiểu luận Những nguyên lý về tiền lương của Các Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc16 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • doctieu_luan_nhung_nguyen_ly_ve_tien_luong_cua_cac_mac_trong_di.doc
Tài liệu liên quan