Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đe ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016).

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 1

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 1

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 2

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 2

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 3

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 3

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 4

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 4

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 5

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdoi_moi_mo_hinh_tang_truong_kinh_te_o_viet_nam.pdf
Tài liệu liên quan