Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam

Khu kinh tế là một mô hình đặc biệt có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát

triển của mỗi quốc gia. Lịch sử hình thành các khu kinh tế đã bắt đầu từ trước thế kỷ 18 dưới

hình thức các khu tự trị hay khu thương mại tự do. Cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn, mô

hình khu kinh tế đã thể hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh để thấy được xu hướng hình thành và phát triển của các khu kinh tế tại Việt Nam và so sánh đối chiếu với thế giới. Qua đó, nhóm tác giả nhận thấy mô hình khu kinh tế ở Việt Nam có những

điểm tương đồng và khác biệt với các khu kinh tế trên thế giới và còn tồn tại nhiều hạn chế.

Các mô hình khu kinh tế nước ta đã xây dựng chủ yếu dựa trên việc thu hút nguồn nhân lực giá rẻ, nguồn nguyên liệu có sẵn và chính sách ưu đãi.

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 1

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 1

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 2

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 2

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 3

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 3

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 4

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 4

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 5

Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf15 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnhung_van_de_dat_ra_trong_qua_trinh_phat_trien_mo_hinh_cac_k.pdf
Tài liệu liên quan