Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Mục tiêu phát triển đất nước thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được Đảng

ta theo đuổi một cách kiên định qua nhiều kỳ Đại hội. Trong giai đoạn 2011-2016, sự tăng trưởng

ba ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp đã và đang

có những tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến việc thực hiện mục tiêu này. Trên cơ sở phân tích

nguyên nhân của những hạn chế trong sự phát triển của ba ngành kinh tế này, bài báo đề xuất 6 giải

pháp chủ yếu nhằm đạt mực tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đó là: (1) làm rõ hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại; (2) xác định rõ mục tiêu và

ngành động lực để có các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển trong giai đoạn tới; (3) tăng cường

nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ cao đối với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có giá

trị kinh tế cao

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 1

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 1

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 2

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 2

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 3

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 3

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 4

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 4

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 5

Đóng góp của các ngành kinh tế vào mục tiêu xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdong_gop_cua_cac_nganh_kinh_te_vao_muc_tieu_xay_dung_nuoc_co.pdf
Tài liệu liên quan