Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo

i> Điều tiết nguồn tài nguyên sẵn có: Dự báo nhu cầu cho sản phẩm, nguyên

liệu, nhân công, tài chính hay dịch vụ như là một đầu vào thiết yếu để điều tiết

kế hoạch sản xuất, vận tải, tiền vốn và nhân lực.

ii> Yêu cầu thêm tài nguyên: Dự báo giúp xác định tài nguyên cần có trong

tương lai (như nhân lực, máy móc thiết bị, vốn .)

iii> Thiết kế, lập quy hoạch: Dự báo các hiện tượng thiên nhiên như lũ lụt, hạn

hán để thiết kế các công trình như đê, đập, hồ chứa và quy hoạch vùng sản xuất.

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 1

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 1

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 2

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 2

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 3

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 3

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 4

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 4

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 5

Giáo trình Phân tích chuỗi thời gian và các kỹ thuật dự báo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf76 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 21/10/2021 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_phan_tich_chuoi_thoi_gian_va_cac_ky_thuat_du_bao.pdf
Tài liệu liên quan