Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thể hiện khả năng khai thác, sử dụng nguồn lực và duy tr sự phát triển

kinh tế bền vững. Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế, là “đầu tàu” phát triển kinh tế của tỉnh Yên

Bái. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của

m nh. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố v n còn một số hạn chế nhất định cần

được cải thiện và nâng cao nhằm gi p kinh tế thành phố tăng trưởng và phát triển thật sự vững chắc.

Bài báo chỉ ra thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố Yên Bái và đề uất một số giải

pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 1

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 1

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 2

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 2

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 3

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 3

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 4

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 4

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 5

Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Yên Bái: Thực trạng và giải pháp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchat_luong_tang_truong_kinh_te_thanh_pho_yen_bai_thuc_trang.pdf