Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) đuợc 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Tại Việt Nam, giảm nghèo là chiến luợc nhằm giải quyết đói nghèo và phát triến kinh tế quốc gia đuợc thực hiện xuyên suốt trong nhiều thập kỷ thông qua nhiều chính sách cụ thế và bằng nhiều góc độ tiếp cận. Sử dụng tiếp cận dựa trên quyền con nguời, bài viết đánh giá những nội dung chủ yếu trong chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các định hướng xây dựng chính sách trong thời gian tới.

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 1

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 1

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 2

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 2

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 3

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 3

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 4

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 4

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 5

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf17 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftiep_can_dua_tren_quyen_con_nguoi_trong_chinh_sach_giam_nghe.pdf