Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo

Một số khái niệm

I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

1. Đặc điểm của thị trường

2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường.

3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn

II. Thị trường độc quyền hoàn hảo

1. Đặc điểm của thị trường

2. Đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường

3. Hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn

4. Điều tiết của chính phủ

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf24 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_5_thi_truong_canh_tra.pdf
Tài liệu liên quan