Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh

Tri thức kinh nghiệm:

– Tích lũy ngẫu nhiên qua hoạt động sống hàng ngày trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên.

– Giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên nhiên và hình thành mối quan hệ giữa những con người trong xã hội.

– Chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các thuộc tính của sự vật và mối quan hệ bên trong giữa sự vật và con người.

– Là cơ sở cho sự hình thành tri thức khoa học.

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 1: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_kinh_te_chuong_1_phuong_phap_luan_nghien_c.pdf
Tài liệu liên quan