Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố của hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam

nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về diễn tiến phát triển của hệ thống này; đánh giá các

ưu điểm, tồn tại; từ đó đề xuất các vấn đề cần điều chỉnh để hệ thống pháp luật Việt

Nam thực sự thuận lợi, phù hợp cho phát triển kinh tế thị trường.

Một hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường được

hiểu là tập hợp các quy định pháp luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, thương

mại, được thiết kế theo hướng tạo thành khung khổ pháp lý cho nền kinh tế thị trường

có thể tồn tại, vận hành thuận lợi và an toàn theo các quy luật thị trường.

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 1

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 1

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 2

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 2

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 3

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 3

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 4

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 4

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 5

Báo cáo Xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh khuyến khích phát triển kinh tế thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf51 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 26/10/2021 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbao_cao_xay_dung_he_thong_phap_luat_kinh_doanh_khuyen_khich.pdf