Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng

2. Phương pháp học tập

4

 Phương pháp lấy người học làm

trung tâm.

 Các công cụ được áp dụng chủ

yếu là: thuyết trình tích cực, thảo

luận nhóm, Q&A, tình huống/Đóng

vai, Trò chơi

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 1

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 1

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 2

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 2

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 3

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 3

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 4

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 4

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 5

Bài giảng Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tong_quan_ve_mon_hoc_phat_trien_ky_nang.pdf