Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất

Hàm sản xuất (Production function)

Hàm sản xuất mô tả những số lượng sản

phẩm (đầu ra) tối đa có thể được sản xuất

bởi một số lượng các yếu tố sản xuất (đầu

vào) nhất định, tương ứng với trình độ kỹ

thuật nhất định

Q = f (X1, X2, X3 Xn )

 Q= f (K,L)

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf28 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_4_ly_thuyet_ve_san_xu.pdf