Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Để xây dựng chiến lược quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) hiệu quả, ngoài việc

nắm được khối lượng phát sinh hằng ngày, cần thiết phải xác định những yếu tố chính tác

động lên quá trình phát sinh đó. Có nhiều nghiên cứu kết luận rằng khối lượng CTRSH

phát sinh hằng ngày trên mỗi hộ gia đình tương quan với một số đặc điểm kinh tế xã hội

như thu nhập, trình độ học vấn, thói quen tiêu dùng và số thành viên của hộ. Trong nghiên

cứu này, chúng tôi đã tiến hành xác định khối lượng CTRSH trung bình phát sinh mỗi ngày

trên mỗi hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời

dùng phân tích hồi quy để phân tích ảnh hưởng của số đặc điểm kinh tế xã hội lên khối

lượng phát sinh đó. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình một ngày mỗi hộ gia đình

không kinh doanh phát sinh 0,6 kg CTRSH, trong đó phần lớn là thành phần chất hữu cơ

(61%).

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 1

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 1

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 2

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 2

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 3

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 3

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 4

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 4

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 5

Ảnh hưởng của một số đặc điểm kinh tế - xã hội lên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfanh_huong_cua_mot_so_dac_diem_kinh_te_xa_hoi_len_khoi_luong.pdf
Tài liệu liên quan