Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge

N(NHNN) đóng vai trò quan trọng nhằm hướng tới sự ổn định vĩ mô tại Việt Nam (Nguyễn Đức ghiên cứu khẳng định lại những công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước

Trung, Lê Đình Hạc & Nguyễn Hoàng Chung, 2018). Từ đó, nghiên cứu ứng dụng mô hình Keynes mới

SVAR đánh giá các cú sốc cấu trúc với kỳ vọng hợp lý của các chủ thể trong nền kinh tế mở và nhỏ (Nguyen

Duc Trung, Le Dinh Hac & Nguyen Hoang Chung, 2019). Đồng thời, nghiên cứu này cũng cho thấy sự

tương thích giữa dữ liệu thực tế và mô hình Keynes mới DSGE dự báo vĩ mô cho Việt Nam (Nguyễn Đức

Trung & Nguyễn Hoàng Chung, 2017).

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 1

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 1

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 2

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 2

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 3

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 3

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 4

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 4

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 5

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình keynes mới: Phương pháp tiếp cận Svar và Bvar-Dsge trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_kha_nang_phan_tich_chinh_sach_va_du_bao_cua_mo_hinh.pdf
Tài liệu liên quan