Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015)

Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo vùng đất

Đông Nam Bộ. Bắt đầu từ khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám 1945, nhân dân yêu

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, trực tiếp là Đảng bộ các tỉnh Đông Nam Bộ, đã

làm chuyển biến tất cả, từ đời sống chính trị – xã hội đến đời sống kinh tế – văn hóa, từ

thân phận nô lệ phụ thuộc trở thành người làm chủ, từng bước xây dựng, phát triển, giữ

gìn, bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng trên chính quê hương của mình, từ địa bàn

“gian lao mà anh dũng” trong kháng chiến cứu nước, thành một trong những nơi giữ vai

trò động lực phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) trang 1

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) trang 2

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) trang 3

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) trang 4

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) trang 5

Miền Đông Nam Bộ – bảy mươi năm từ

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmien_dong_nam_bo_bay_muoi_nam_tu_gian_lao_ma_anh_dung_den_ha.pdf