Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh

Dữ liệu:

- Là sự kiện, tin tức xảy ra tại 1 thời gian, không gian

• Biểu hiện: các ký tự, số, âm thanh, hình ảnh, giá trị

• Tập hợp các dữ kiện không ngẫu nhiên

• Được ghi lại do quan sát hay nghiên cứu

Ví dụ: Tên khách hàng, danh mục sản phẩm, ngày giao hàng, v.v

* Dữ liệu biểu diễn một tập hợp các giá trị mà khó biết được sự

liên hệ giữa chúng (Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, 845102, 14 /

10 / 02, 18, v.v ).

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin trong nghiên cứu khoa học - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf21 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_kinh_te_chuong_3_thu_thap_du_lieu_va_thong.pdf