Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam

 Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K.Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy, qua lý luận hình thái kinh tế - xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 1

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 1

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 2

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 2

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 3

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 3

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 4

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 4

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 5

Tiểu luận Vận dụng Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội của Mác-Lênin vào Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc23 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • doctieu_luan_van_dung_hoc_thuyet_hinh_thai_kinh_te_xa_hoi_cua_m.doc
Tài liệu liên quan