Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam

“Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện” là khái niệm không mới trong hệ thống pháp luật nước ta, tuy

nhiên lại không có một định nghĩa chính thức nào khái niệm này cho đến khi Luật đầu tư 2014 ra đời.

Trước năm 2014, các nhà làm chính sách vẫn ban hành điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề

thuộc phạm vi quản lý của mình mà không đưa ra lý do giải thích về các mục tiêu của các quy định đó

hoặc khi giải trình thường ít khi liên hệ tới các lợi ích công cộng. Trong nhiều trường hợp, quy định điều

kiện kinh doanh thế nào hay xác định ngành, nghề nào là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hoàn

toàn dựa vào ý chí chủ quan của các nhà làm luật.

 

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 1

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 1

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 2

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 2

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 3

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 3

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 4

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 4

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 5

Báo cáo Điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf132 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 26/10/2021 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbao_cao_dieu_kien_kinh_doanh_va_quyen_tu_do_kinh_doanh_o_vie.pdf
Tài liệu liên quan