Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất

Bài báo trình bày về vấn đề tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc trên mô h nh máy

đơn, đồng thời đưa ra quy tắc WSPT (Weighted Shortest Processing Time fisrt) là điều kiện cần và đủ

của vấn đề tối ưu. Nếu sắp xếp các công việc theo thứ tự không tăng của tỷ số để thực hiện (trong

đó, pj và wj lần lượt là thời gian thực hiện và trọng số của công việc Tj ), thì tổng thời gian hoàn thành

các công việc sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Ngược lại, nếu một dãy các công việc có trọng số khác nhau thực

hiện có tổng thời gian hoàn thành là nhỏ nhất th khi đó dãy các công việc sẽ có sắp xếp tuân theo quy

tắc WSPT.

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 1

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 1

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 2

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 2

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 3

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 3

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 4

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 4

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 5

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trong mô hình máy đơn trong sản xuất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftoi_thieu_hoa_tong_thoi_gian_hoan_thanh_cac_cong_viec_co_tro.pdf
Tài liệu liên quan