Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí

Thế nào là hàm sản xuất?

Hàm sản xuất thể hiện mối quan hệ giữa sản ượng tối đa (Q) có thể thu được từ các kết

hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào (lao ộng, vốn.) trong một trình độ công nghệ hất định.

Các đầu vào (yếu tố sản xuất)

 Nguyên liệu (nguồn tài nguyên thiên nhiên)

 Lao động (nguồn nhân lực)

 Vốn (tài sản)

 Đất

 Quản lý

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_5_ly_thuyet_san_xuat_va_chi_phi.pdf
Tài liệu liên quan