Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam

Một trong những yêu tô quan trọng của bôi cảnh phát triên đât nuớc Việt Nam chính là phong trào khởi nghiệp và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ tu. Mục tiêu của chính phủ là từ 3 - 5 năm tới Việt Nam sẽ có 1 khoảng triệu doanh nghiệp. Muôn đạt được mục tiêu này một cách bên vững không còn con đường nào khác là phải thúc đây khởi nghiệp dựa trên đôi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quôc gia khởi nghiệp. Bài viêt nhăm góp phân phân tích CO hội, thách thức đôi với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong bôi cảnh cuộc cách mạng công ghiệp lân thứ tư.

 

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 1

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 1

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 2

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 2

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 3

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 3

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 4

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 4

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 5

Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhoat_dong_khoi_nghiep_trong_boi_canh_cuoc_cach_mang_lan_thu.pdf