Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003)

Về thực tiễn, nghiên cứu sự chuyển biến về kinh tế - xã hội của tỉnh Bình

Dương từ sau ngày tái lập tỉnh sẽ đúc kết được một số kinh nghiệm từ những

thành công, những mặt mạnh, mặt làm được cũng như những khó khăn, hạn chế,

những mặt chưa làm được và trên cơ sở các giải pháp mà địa phương đã vận

dụng nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển kinh

tế - xã hội, có thể tổng kết thành chuyên đề lý luận về kinh nghiệm thực hiện

thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng vào tình hình thực tiễn của mỗi địa

phương. Qua đó, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, hợp với

lòng dân và hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và của đất nước.

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 1

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 1

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 2

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 2

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 3

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 3

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 4

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 4

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 5

Báo cáo Những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Bình Dương từ sau ngày tái lập tỉnh (1997 - 2003) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf151 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbao_cao_nhung_chuyen_bien_kinh_te_xa_hoi_o_binh_duong_tu_sau.pdf
Tài liệu liên quan