Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 Trong bôi cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ tư, năng lực quản trị nhà nước cân A 7 A A _ _

được nâng tâm đê thích ứng. Điêu này đòi hỏi công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, cồng chức cân

phải đôi mới, phải thực sự là công cụ phát triên năng lực cho cán bộ, công chức. Do đó, hoạt động đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức cân được đôi mới cả vê nội dung chương trình, phương thức tô chức khóa bôi dưỡng đê bảo đảm năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự được nâng lên, đáp ứng yêu câu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Bài viêt này phân tích những thách

thức đặt ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ tư đôi với đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công

chức và đê xuât một sô giải pháp đôi mới đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 1

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 1

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 4

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 4

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 5

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chúc trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcong_tac_dao_tao_boi_duong_can_bo_cong_chuc_trong_boi_canh_c.pdf
Tài liệu liên quan