Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006)

Quá trình biến đổi kinh tế ở thành ph H Ch Minh TP.HCM) trong 20 năm đầu đổi

mới là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ hai thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước và

kinh tế tập thể) chuyển đổi thành sáu thành phần kinh tế, từ quan hệ cấp phát – giao nộp

sang quan hệ thị trường, quá trình biến đổi cơ chế quản lý kinh tế khơi thông các ngu n lực

và nhờ đó kinh tế TP.HCM đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, thành

phần kinh tế, cơ cấu kinh tế và t c độ tăng trưởng GDP

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 1

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 1

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 2

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 2

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 3

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 3

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 4

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 4

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 5

Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiệ đường lối đổi mới (1986 - 2006) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbien_doi_kinh_te_o_thanh_pho_ho_chi_minh_trong_20_nam_dau_th.pdf