Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh

Các nội dung

• Cấu trúc của nghiên cứu

• Giai đoạn kế hoạch NC

• Giai đoạn thực hiện NC

• Xây dựng đề cương nghiên cứu

• Tính khả thi của nghiên cứu

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf29 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_kinh_te_chuong_2_qua_trinh_nghien_cuu_ho_n.pdf