Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 1

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 1

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 2

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 2

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 3

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 3

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 4

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 4

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 5

Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc22 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 3103 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • doctieu_luan_hoc_thuyet_hinh_thai_kinh_te_xa_hoi_voi_su_nghiep_.doc