Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1)

Kiến thức

1. Hiểu rõ hơn một số vấn đề lý luận liên quan đến giá trị và kỹ năng sống:

Thế nào là giá trị sống? Hệ giá trị, thang giá trị và chuẩn giá trị là gì?

2. Hiểu rõ hơn về một số giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam.

3. Phân tích được mối quan hệ giữa giá trị bản sắc và giá trị phổ quát có tính

nhân loại.

4. Hiểu được bản chất của một số giá trị phổ quát như hoà bình, trách nhiệm,

yêu thương, giản dị

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 1

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 1

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 2

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 2

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 3

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 3

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 4

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 4

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 5

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh Phổ thông (Phần 1) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf62 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_duc_gia_tri_va_ky_nang_song_cho_hoc_sinh_pho_thong_phan.pdf
Tài liệu liên quan