Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức - Official Development Assistance (ODA) - là nguồn vốn có vai trò

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt

Nam. Trong những năm qua Nhật Bản và Hàn Quốc (theo thống kê của OECD) là hai quốc gia có dòng

vốn ODA chảy vào Việt Nam nhiều nhất, nguồn vốn này đã giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục

tiêu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đạt được các thành tựu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội nổi

bật, đóng góp đáng kể vào GDP, giảm tỷ lệ nghèo qua các năm. Ngược lại, trong số các nước được

nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản thì Việt Nam cũng là nước đứng đầu

với khối lượng vốn ODA vượt xa rất nhiều so với các nước khác. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm

làm rõ tình hình huy động vốn ODA từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt nam để từ đó thấy được vai trò

của nguồn vốn này đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 1

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 1

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 2

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 2

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 3

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 3

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 4

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 4

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 5

Tình hình huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftinh_hinh_huy_dong_von_ho_tro_phat_trien_chinh_thuc_tu_han_q.pdf