Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghiền cứu đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI lên tăng trưởng của tông mức bản lẻ hàng hóa và dịch vụ theo dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 05/2015. Điểm nôi bật của nghiên cứu là sử dụng các phưong pháp ước lượng như phương pháp bình phương tôi thiêu thông thường OLS (Ordinary Least Squares) và phương pháp bình phương tôi thiêu tông thê GLS (Generalised Least Squares) đê đánh giá tảc động của dòng vỏn đâu tư nước ngoài FDI lên tông mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại TP.HCM với các biến kiếm soát như thu ngân sách địa phương, chi đầu tư, chi thường xuyên, chỉ số giá tiêu dùng, độ mở thương mại. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đây gia tăng tống mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và thu hút dòng vốn đầu tư FD1 trên địa bàn TP.HCM thời gian tới.

 

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 1

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 2

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 3

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 4

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftac_dong_dong_von_fdi_den_tong_muc_ban_le_va_hang_hoa_dich_v.pdf