Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã trở thành một cực tăng trưởng kinh tế

nhanh và mạnh, thúc đẩy các vùng khác của cả nước cùng phát triển, góp phần nâng

cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu

kinh tế - xã hội đạt được, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang gặp phải một số tồn

tại cần khắc phục. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chuyển biến kinh tế - xã hội của

vùng thời gian qua, bài nghiên cứu của chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm phát

huy mọi tiềm năng, thế mạnh của vùng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

 

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 1

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 1

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 2

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 2

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 3

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 3

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 4

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 4

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 5

Phát huy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mấy giải pháp từ thực tiễn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphat_huy_tiem_nang_cua_vung_kinh_te_trong_diem_phia_nam_may.pdf
Tài liệu liên quan