Tài liệu bài giảng Excel nâng cao

- Worksheet: insert, rename, move or copy

- Workbook:

+ Save, Save as (Menu File)

+ Open, New (Menu File)

+ Import Data (Menu Data/Import External Data/Import Data)

Các hàm thông dụng:

- Các hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Value, Len, Trim

- Các hàm logic: And, Or, Not, If

- Các hàm xử lý ngày tháng: Date, Now, Today, Day, Month, Year

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 1

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 1

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 2

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 2

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 3

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 3

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 4

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 4

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 5

Tài liệu bài giảng Excel nâng cao trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf37 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_bai_giang_excel_nang_cao.pdf
Tài liệu liên quan