Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch

Một chuỗi dữ liệu là một loạt các ký tự được định nghĩa bằng từ khoá STRING.

Có thể khai báo kiểu String gián tiếp hoặc trực tiếp

Khai báo trực tiếp 

 VAR   :  STRING [độ dài của chuỗi] ; 

Khai báo gián tiếp

TYPE = STRING [hằng nguyên] ;

 VAR :

 

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 1

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 1

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 2

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 2

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 3

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 3

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 4

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 4

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 5

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Dữ liệu kiểu chuỗi - Ngô Quang Thạch trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx18 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_nhap_mon_tin_hoc_chuong_4_du_lieu_kieu_chuoi_ngo_q.pptx
Tài liệu liên quan