Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán

1. Thu thập dữ liệu để thiết kế chương trình (User Requirement): yêu cầu của

bài toán về đầu vào, đầu ra, giao diện, hệ thống, người sử dụng, nội dung cần tính toán,

xử lý

2. Phân tích bài toán và xây dựng giải thuật (Algorithm- Analyze -Code): thiết

lập cấu trúc dữ liệu, cách lưu trữ, tìm kiếm, chọn phương pháp và cách giải -> xây dựng

sơ đồ tổng thể và các thuật toán chi tiết cho bài toán hoặc viết Code của chương trình.

3. Chọn ngôn ngữ lập trình và viết chương trình (Write Program): giải quyết

bài toán theo sơ đồ thuật toán đã lập.

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 1

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 1

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 2

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 2

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 3

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 3

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 4

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 4

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 5

Giáo trình Nhập môn Tin học - Phần 2: Thuật toán trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_nhap_mon_tin_hoc_phan_2_thuat_toan.pdf
Tài liệu liên quan