Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Bài viết phân tích những thực trạng về kỹ năng mềm gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viênTrường Đại học Trà Vinh. Những thực trạng cụ thể được phân tích như: nhận thức, thái độ quan tâm

của sinh viên về kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật; tốc độ gõ; tư thế ngồi làm việc với máy tính;

kỹ thuật gõ phím 10 ngón. Qua đó, chúng tôi đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ

năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên tại Trường.

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 1

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 1

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 3

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 3

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 4

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 4

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 5

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfthuc_trang_va_giai_phap_nang_cao_ky_nang_go_phim_nhanh_dung.pdf
Tài liệu liên quan