Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

Cơ sở dữ liệu (1/3)

• Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức và lưu trữn trên các thiết bị tin học, chịu sự quản lý của một hệ thống chương trình máy tính, nhằm cung cấp thông tin cho nhiều người sử dụng khác nhau với mục đích khác nhau

• Danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp, sổ sách bán hàng, hồ sơ nhân viên

• Thực thể (Entity) là một lớp các đối tượng cùng loại mà nhà quản lý muốn lưu trữ thông tin

• Khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, máy móc, hợp đồng,.

• Thực thể khác hàng sẽ bao gồm tất cả các khách hàng của một doanh nghiệp cụ thể

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 13: Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf44 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_13_quan_tri_co_so.pdf
Tài liệu liên quan