Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

Tập tin - File

• Tập tin là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lý

• Mỗi tập tin đều có tên, được đặt theo quy tắc :

• Tên không quá 255 ký tự, gồm hai phần : phần tên (Name) và phần mở rộng (Extension), được phân cách nhau bằng dấu chấm (.)

• Phần mở rộng không nhất thiết phải có và để phân loại kiểu tập tin

• Tên tập tin không chứa các ký tự dưới đây

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf19 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_chuong_6_quan_ly_tap_tin_va_thu_m.pdf
Tài liệu liên quan