Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

Hàm dữ liệu

• Các hàm dữ liệu thực hiện việc tính toán cho các dòng thoả

mãn điều kiện

• Tất cả các hàm dữ liệu sử dụng cùng cú pháp :

Trong đó :

• Database : là vùng địa chỉ của danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

• Field : xác định trường dùng trong hàm. Ta tham chiếu đến các trường bằng

tên trường được đặt trong dấu ngoặc kép.

• Criteria : tham khảo đến địa chỉ các ô xác định điều kiện cho hàm

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 1

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 2

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 3

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 4

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 5

Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao - Chương 14: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf27 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_nang_cao_chuong_14_tong_hop_va_ke.pdf
Tài liệu liên quan