Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế

Thương mại hóa kêt quả nghiên cứu và triên khai trong lĩnh vực khoa học và cồng nghệ đang ngày càng trở nên bức thiết trong xu thế hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ: (i) Lý thuyết về thúc đấy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai; (ii) Chính sách của Việt Nam hiện nay về thúc đấy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai; (iii) Cuối cùng, bài viết cũng nêu ra điếm mạnh và những tồn tại trong chính sách về nghiên cứu và phát triến khoa học công nghệ hiện nay. Trong một chừng mực nào đó, bài viết cũng giúp các nhà quản lý có một cái nhìn tống quan về chính sách trong nghiên cứu và triến khai, từ đó có những kế hoạch bố sung, hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát huy được nội lực và thúc đấy khoa học phát triến.

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 1

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 1

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 2

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 2

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 3

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 3

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 4

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 4

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 5

Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchinh_sach_thuc_day_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_va_tri.pdf