Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

 

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 1

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 1

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 2

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 2

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 3

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 3

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 4

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 4

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 5

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc70 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • docgiao_trinh_ke_toan_doanh_nghiep_nho_va_vua.doc
Tài liệu liên quan