Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập

1. Xác định lãi và hai thành phần chính để tính lãi:

Doanh thu và Chi phí

2. Giải thích những vấn đề cần biết khi tính lãi: Kỳ kế

toán, tài khoản tạm thời và thường xuyên, nguyên

tắc phù hợp, hoạt động liên tục

3. Trình bày các phương pháp ghi nhận doanh thu và

chi phí.

4. Trình bày các trường hợp cần điều chỉnh cho

doanh thu và chi phí, thực hành các bút toán tiêu

biểu cho từng trường hợp

 

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 2

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 2

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 3

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 3

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 4

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 4

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 5

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Báo cáo thu nhập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf22 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_bao_cao_thu_nhap.pdf