Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ

• Chi phí sản xuất : là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao

phí về lao động, vật tư, tiền vốn mà doanh nghiệp phải bỏ

ra trong từng thời kỳ để tiến hành hoạt động sản xuất sản

phẩm.

• Giá thành sản phẩm : là các chi phí sản xuất gắn liền với

kết quả sản xuất nhất định một cách hợp lý.

• Kế toán chi phí: là quá trình ghi chép chi phí nhằm cung

cấp thông tin, phục vụ yêu cầu quản lý chi phí và cung cấp

số liệu tính giá thành.

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 1

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 2

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 3

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 4

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 5

Bài giảng Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_xay_dung_chuong_2_ke_toan_hoat_dong_san_xu.pdf
Tài liệu liên quan