Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Tổng quan về BCKQHĐKD

• Khái niệm

• Mối quan hệ giữa BCKQHĐKD và BCĐKT

• Ảnh hưởng của nghiệp vụ đến BCTC

• Các yếu tố của BCKQKD

 Nguyên tắc lập và trình bày

 Căn cứ để lập

 Hướng dẫn lập báo cáo

 Ý nghĩa thông tin

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf15 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_3_chuong_4_bao_cao_ket_qua_hoat.pdf