Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác

 Hợp đồng xuất nhập khẩu uỷ thác: Các điều khoản

trong hợp đồng phải nêu rõ các vấn đề:

 Điều kiện cung cấp hàng hóa

 Nghĩa vụ nộp thuế

 Nghĩa vụ thanh toán cho các bên

 Chi phí liên quan: Phí bảo hiểm, giám định, kiểm

nhận, đóng gói, vận chuyển

 Phí uỷ thác xuất nhập khẩu,

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1, Phần 2: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf17 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_2_chuong_1_phan_2_ke_toan_giao_d.pdf