Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định

Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình

Ví dụ: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương

tiện vận tải.

(VAS 03)

Là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ để

sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình

 

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 1

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 2

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 4

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 5

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf66 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_chuong_2_ke_toan_tai_san_co_dinh.pdf
Tài liệu liên quan