Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất

Bài báo này trình bày nghiên cứu về sử dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: điện đa cực

và Radar đất trong đánh giá hiện trạng đê thông qua khảo sát hiện trường tại đê Hữu Cầu từ

K30+000 đến K30+400, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp

dụng tổ hợp các phương pháp nói trên đã đánh giá được hiện trạng của đoạn đê khảo sát bằng

cách thăm dò các ẩn họa có thể xảy ra tại công

trình đê như: hang rỗng, khối bất đồng nhất, vùng thấm, khe nứt vv.

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 1

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 1

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 2

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 2

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 3

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 3

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 4

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 4

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 5

Đánh giá hiện trạng đê bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý: Điện đa cực và radar xuyên đất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdanh_gia_hien_trang_de_bang_to_hop_cac_phuong_phap_dia_vat_l.pdf
Tài liệu liên quan