Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản

Xây dựng lớp Person gồm các thông tin: Họvà tên, Ngày sinh, Quê quán. Sau

đó, xây dựng lớp dẫn xuất “Kỹsư” ngoài các thông tin của lớp Person, lớp kỹsưcòn

có các thông tin về: Ngành học, Năm tốt nghiệp (int) và các phương thức:

Phương thức nhập: nhập các thông tin của kỹsư.

Phương thức xuất: xuất các thông tin lên màn hình.

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 1

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 1

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 2

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 2

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 3

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 3

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 4

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 4

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 5

Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf59 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Lượt xem: 4877 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_lap_trinh_huong_doi_tuong_c_co_ban.pdf
Tài liệu liên quan