Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung

Các khái niệm cơ bản

1. Thông tin (Information)

2. Dữ liệu (Data)

3. Tin học (Computer Science)

4. Công nghệ thông tin (Information

Technology)

5. Ứng dụng của Công nghệ thông tin

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 1

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 2

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 3

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 4

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 5

Bài giảng Tin học cơ sở - Chương 1: Giới thiệu chung trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf13 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hoc_co_so_chuong_1_gioi_thieu_chung.pdf
Tài liệu liên quan