Bài tập access 1

Tạo tập tin cơ sở dữ liệu bằng Access với tên tập tin là BanHang.MDB.

Sau đó hãy tạo các bảng sau :

KhachHang (MaKH, TenKH, Diachi,Dthoai)

DonHang (MaDH, NgayDH, NgayGH, MaKH)

MatHang (MaMH, TenMH, DVT, Dongia)

ChiTietDH (MaDH,MaMH, Soluong)

 

Bài tập access 1 trang 1

Bài tập access 1 trang 1

Bài tập access 1 trang 2

Bài tập access 1 trang 2

Bài tập access 1 trang 3

Bài tập access 1 trang 3

Bài tập access 1 trang 4

Bài tập access 1 trang 4

Bài tập access 1 trang 5

Bài tập access 1 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc20 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docbai_tap_access_1.doc